Villkor och föreskrifter


ALLMÄNNA VILLKOR gällande medlemskapsavtal

Fristaden rf tillhandahåller elektroniska tjänster via Internet i form av medlemskap och blanketter. Medlemskapet säljs genom att medlem tecknar ett medlems avtal med Fristaden r.f. Fristaden ger medlemmen nyttjanderätt till tjänsterna i enlighet med parternas överenskommelse gällande valt medlemskap. Medlemmen får tillgång till tjänsterna genom ett medlemsnummer. Dessa Allmänna villkor gäller för Fristadens r.f tillhandahållande av tjänsterna till abonnenten. Dessa Allmänna villkor utgör således en del av det mellan parterna träffade medlems avtal.

1. Medlemskapets avtalstid

Medlemskapet löper på basis av avtalet och förlängs automatiskt vid utebliven uppsägning. Uppsägning skall ske skriftligen till föreningen före avtalstidens utgång.

2. Medlemsavgiften

Medlemsavgiften faktureras för vald avtalstid efter slutet avtal och enligt Medlemsavgiftens årliga prislista. Faktureringsavgift tillkommer i enlighet av vald faktureringsmetod. Alla priser är exklusive moms. Återbetalning av medlemsavgift sker ej under löpande medlemsperiod. Medlemsavgiften revideras en gång per år. Fristaden r.f förbehåller sig rätten att ändra medlemsavgiften för kommande period om förutsättningarna har förändrats eller av annan anledning inte överensstämmer med föregående månadsavgift.

3. Betalningsvillkor och dröjsmålsränta

3.1. Betalning sker mot faktura.

Fakturabeloppet skall finnas tillgängligt på Fristaden r.f bankkonto senast fem (5) dagar efter förfallodatum. Vid försenad betalning skickas en förfrågan om fortsatt medlemskap. Fristaden r.f äger vid försenad betalning rätt till direkt uppsägning av medlemskapet utan andra omständigheter.

3.2. Särskilda betalningsvillkor för e-handel.

Följande betalningsalternativ erbjuds för närvarande vid e-handel, dvs. när avtal tecknas direkt via www.fristaden.fi

Banköverföring, Post, Nätfaktura, e-faktura (pdf)

Beställningen är genomförd när de allmänna villkoren accepterats och köpet har godkänts

I samband med detta skickas automatiskt en mejlbekräftelse innehållande personliga medlemsuppgifter till tjänsten som du valt. Pengarna dras inte från kontot förrän användarnamn och lösenord har erhållits. Fristaden r.f erbjuder kortbetalning.

4. Medlemskapet

Medlemskap sker genom att medlemmen får en mejlbekräftelse med sina medlemsuppgifter som består av ett medlemsnummer skickat av Fristaden r.f och får därmed tillgång till föreningstidning samt valt medlemskap.

Medlemsnumret är personligt och gäller endast för en medlem och får inte överlåtas.

5. Återbetalning

Återbetalning av medlemsavgiften sker senast inom 30 dagar i det fall Medlemmen på riktiga grunder häver köpet inom 14 dagar efter inköpt medlemskap. Återbetalningen kommer att ske via den originala betalningsmetoden som användes vid köpet av medlemskapet (gäller ej banktransfer) Återbetalningsmetoden av medlemsavgiften kan även göras i samråd med önskemål från medlemmen. De omkostnader för återbetalning av medlemskapet tillkommer som avgift vid återbetalning för medlemmen.

6. Ångerrätt

I och med Avtalets ingående samtycker kunden till att ångerrätten inte skall gälla.

7. Reklamation

Vid eventuella frågor gällande återbetalning eller ångerrätt så kontaktas Fristaden r.f via info@fristaden.fi eller via mobil: +358 46 840 6423.

8. Underhåll

Fristaden r.f förbehåller sig rätten att underhålla och därmed modifiera innehållet på hemsidan och i webbshopen. Vidareutveckling och uppdatering av samtliga Fristadens tjänster sker löpande.

9. Överlåtelse av medlemskap

Medlemskap får inte överlåtas utan skriftligt medgivande från någon i Fristadens styrelse.

10. Avstängning av medlemskap

Medlemmar som inte fullgör sina förpliktelser mot föreningen eller uppenbart motarbetar föreningen och dess syften, kan vid föreningsmöte uteslutas Fristaden förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga av ett medlemskap och häva medlemskapet utan återbetalningsskyldighet om medlemmen nyttjar tjänsterna på ett otillbörligt sätt. Fristaden r.f har även rätt att stänga av ett medlemskap och häva medlemskapet om medlemmen inte betalar förfallen faktura, ansöker om eller begärs i likvidation eller i konkurs eller annars kan antas vara på obestånd.

11. Minderåriga

För medlemskap till barn under 13-år kräver vi målsmans godkännande.

12. Personuppgifter

Person- och företagsuppgifter lagras, krypteras och behandlas konfidentiellt av Fristaden r.f i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Fristaden r.f är personuppgiftsansvarig för behandlingarna och har rätt att använda dessa personuppgifter för att lagra nödvändig kundinformation för att kunna fullfölja medlemskapet. Personuppgifter som lagras är förnamn, efternamn, fakturaadress, e-postadress, telefonnummer och organisationsnummer. Fristaden r.f kan komma att lämna ut personuppgifter till nödvändiga instanser i enlighet av verksamhetens åtagande enligt lag. Den Registrerade medlemmen har rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad. Personuppgiftsansvarig är skyldig att på begäran av den registrerade rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Den Registrerade har också rätt att på begäran få sina uppgifter raderade. Kunden ger vid beställning av Tjänsterna sitt samtycke till behandling av personuppgifter i enlighet med ovanstående.

13. Ansvarsbegränsning

Fristaden r.f ansvarar ej för hur medlemmen använder eller tillämpar medlemskapet och har heller inget ansvar gentemot tredje man för medlemmens tillämpning eller användning av medlemskapet. Fristaden r.f ansvarar inte för eventuella ändringar och tillägg som medlemmen går i samband med de beställda medlemskapets nyttjande. Innehållet i de dokument som ingår i medlemskapet är baserade på Fristadens Stadgar. Fristaden r.f ansvarar ej för nedladdade dokuments riktighet i framtiden.

Fristadens tjänster skall ej ses som juridisk, politisk eller finansiell verksamhet. Fristaden r.f ansvarar ej för eventuell förlust av data hos medlemmen vid användande av Fristaden r.f tjänster.

16. Force majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot Medlemskapet orsakat av omständigheter utanför parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighetsingripande. För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål. Parts åliggande enligt Avtal återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.

17. Kundtjänst

Fristadens kundtjänst tillhandahåller support under vardagar mellan 10 - 17 på normal kontorstid. Helger har vi stängt. Med support avses främst information om medlemskapet och dess innehåll.

18. Övrigt

Vid motstridigheter mellan Fristaden r.f och Allmänna villkor skall Fristaden r.f bestämmelser äga företräde. I övrigt hänvisas till delar i Fristadens Stadgar samt föreningslagens allmänna bestämmelser.

19. Tillämplig lag och tvist

Avtal och allmänna villkor skall tolkas och tillämpas enligt finsk materiell rätt. Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom allmän domstol.